Religion: Going Public vil formidle relevant, stimulerende forskningsbasert kunnskap om religion og samfunn.

Sjefredaktør: Mona Abdel-Fadil

Sjefredaktør: Helge Årsheim

Redaksjonssekretær: Dag Mostuen Grytli

Redaksjonsmedlemmer: Ragna Lillevik, Audun Toft og Erlend Hvorkinn From


Religion: Going Public
har som siktemål å formidle ny forskning til et bredt publikum, drøfte religionens plass i offentligheten, samt delta i – og bidra med kunnskap til – offentlig religionsdebatt. Med et geografisk hovedfokus på Norge, Skandinavia og Europa vil bloggen sette søkelyset på interaksjon mellom religion og samfunnet og hvordan denne dynamikken bidrar til endring. Målsetningen vår er å bidra til den offentlige religionsdebatten med relevant, stimulerende og forskningsbasert kunnskap.

Religion: Going Public springer ut av et samarbeid mellom tre ulike forskningsprosjekter støttet av ForskningsrådetsSAMKUL-program og SAMKULs overordnede fokus på kulturelle forutsetninger for sosial endring danner rammeverket for bloggens innhold:

Good Protestant, Bad Religion (GOBA) er et forskningsprosjekt ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, finansiert av Forskningsrådet. Det norske samfunnet blir stadig mer flerreligiøst, og prosjektet undersøker hvordan den dominerende rollen protestantismen lenge har hatt i norsk offentlighet påvirker synet på de nye religionene som utfordrer protestantismens hegemoni på ulike samfunnsområder. Til grunn for prosjektet ligger en hypotese om at et samfunns majoritetsreligion skaper visse modeller for religiøsitet, og at disse modellene tenderer mot å klassifisere andre religioner som «gode» og «dårlige», alt etter hvor godt de samsvarer med majoritetsreligionen. GOBA står for finansieringen av opprettelsen av Religion: Going Public-bloggen.

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (CoMRel) er et forskningsprosjekt koordinert av Professor Knut Lundby ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Prosjektet studerer hvordan religion i samfunnskonflikter tematiseres i mediene, for så å bli brukt i samhandling og samtale mellom mennesker. CoMRel trekker veksler på forskere i Norge, Danmark og Sverige og fokuserer på forholdet mellom medier og religion i samfunnskonflikter i det moderne Skandinavia. CoMRel med støtte fra Norges forskningsråd finansierer videreutviklingen av bloggen. 

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe er et forskningsprosjekt tilknyttet FAFO, i samarbeid med forskere fra Norge, Nederland og U.S.A. Prosjektet undersøker hvordan samfunnsstrukturer påvirker muslimsk politisk tenkning i Europa, og på den annen side hvordan europeiske samfunn påvirkes av muslimsk politisk tenkning.

Religion: Going Public er etablert og driftes av Helge Årsheim (GOBA), Mona Abdel-Fadil (CoMRel) Ragna Lillevik (Muslim Publics) og Audun Toft (CoMRel). Disse er også bloggens faste bidragsytere. Forskere tilknyttet de tre SAMKUL-prosjektene vil bidra jevnlig, i tillegg til gjestebloggere.

Religion: Going Public ønsker å formidle aktuell forskning om religion og samfunn til fagmiljøer, politikere, forvaltning og offentligheten generelt. Vi vil både bidra til og delta i den pågående offentlige samtalen om disse temaene. 

Innlegg står for forfatternes regning og representerer ikke nødvendigvis synspunkt delt av Religion: Going Public.